Eisenbahnmuseum Schwarzenberg
 

171 056-5 und 972 771-0

picvse03a.jpg

picvse03b.jpg


VT 135 110

picvse03c.jpg