Straßenbahn Chemnitz
 

Škoda ForCity Classic 35T - Nachtaufnahmen

picchemnitzskoda02a.jpg

03.04.2019 - Endstelle Hutholz / Einstieg

picchemnitzskoda02b.jpg

03.04.2019 - Endstelle Hutholz / Einstieg

picchemnitzskoda02c.jpg

02.09.2019 - BT Adelsberg / Gleis 13