Straßenbahn Chemnitz
 

Škoda ForCity Classic 35T

picchemnitzskoda01a.jpg

16.05.2019 - Endstelle Hutholz / Ausstieg

picchemnitzskoda01b.jpg

12.07.2019 - Endstelle Gablenz / Einstieg Innengleis

picchemnitzskoda01c.jpg

17.07.2019 - BT Adelsberg / Gleis 13

picchemnitzskoda01d.jpg

21.09.2019 - Haltestelle Annenplatz

picchemnitzskoda01e.jpg

21.09.2019 - Wendeanlage Altchemnitz

picchemnitzskoda01f.jpg

21.09.2019 - Wendeanlage Altchemnitz

picchemnitzskoda01g.jpg

21.09.2019 - Wendeanlage Hutholz

picchemnitzskoda01h.jpg

21.09.2019 - Endstelle Bernsdorf / Ausstieg