Straßenbahn Chemnitz
 

6 NGT-LDE (Variobahn) - Prototyp 601 - (2018)

picchemnitz06xa.jpg

28.06.2018 - Betriebshof Adelsberg

picchemnitz06xb.jpg

28.06.2018 - Innenansicht


28.06.2018 - Ausstieg Endstelle Technopark

picchemnitz06xd.jpg

07.04.2018 - Stadlerplatz

picchemnitz06xe.jpg

07.04.2018 - Betriebswerkstatt Adelsberg